GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op www.smashbox.eu

Ingangsdatum: januari 29e, 2019

 

Smashbox (“wij”, “we”, “ons” of “onze”) biedt de inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de website, www.smashbox.eu (“Site”) aan je aan onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden, ons Privacybeleid, Verkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden en beleid die je op onze Site kunt vinden in verband met bepaalde functionaliteiten, mogelijkheden of promoties evenals klantenservice, welke allemaal worden beschouwd als onderdeel van en opgenomen zijn in deze algemene voorwaarden (gezamenlijk, “Algemene Voorwaarden”)

Je moet 18 jaar oud of in je rechtsgebied meerderjarig zijn om een aankoop te kunnen doen op onze Site.  Als je jonger bent dan 18 jaar of nog niet meerderjarig bent in je rechtsgebied mag je geen aankoop doen op onze Site. Door de toegang tot of het gebruik van de Site erken je dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat je zonder beperkingen of voorbehoud, gebonden zult zijn aan deze Algemene Voorwaarden. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, MAG JE ONZE SITE NIET GEBRUIKEN.

1. Privacy

Lees ons Privacybeleid met betrekking tot je gebruik van en toegang tot deze Site door, zodat je inzicht krijgt in onze privacypraktijken.

2. Producten en diensten voor persoonlijk gebruik

De producten en diensten die beschikbaar zijn op de Site, en alle monsters daarvan die wij je kunnen leveren, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Je mag geen van de producten of diensten, of monsters daarvan, die je van ons koopt of anderszins ontvangt, verkopen of doorverkopen. Wij behouden ons het recht voor om, met of zonder kennisgeving, een te leveren bestelling of producten of diensten te annuleren of de hoeveelheid ervan te verminderen wanneer wij, naar eigen goeddunken, denken dat dit kan leiden tot een schending van onze Algemene Voorwaarden

3. Beleid en procedures met betrekking tot aankopen

Om het beleid en de procedures met betrekking tot bestellingen die via deze Site zijn geplaatst (zoals orderverwerking, verzending en afhandeling, retourzendingen en omruilingen) te bekijken, [klik hier].

4. Nauwkeurigheid van de informatie

Wij proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beschrijven van onze producten op de Site; voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garanderen wij echter niet dat de productbeschrijvingen, kleuren, informatie of andere inhoud op de Site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

Deze Site kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Wij behouden ons daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren (ook nadat een bestelling is geplaatst) en om informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

5. Intellectueel eigendom

Alle informatie en inhoud die beschikbaar is op de Site en de look and feel ervan, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's, dienstmerken, kenmerken, functies, tekst, plaatjes, foto's, pictogrammen voor knoppen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, gegevensverzamelingen en software, en de compilatie en organisatie ervan (gezamenlijk de “Inhoud”) valt onder het eigendom van Smashbox of het eigendom van onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, onze gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers, en wordt beschermd door lokale wetten en EU- en Amerikaanse wetten, inclusief wetten betreffende auteursrechten en handelsmerken. Onze handelsmerken en handelsimago mogen op geen enkele wijze en voor geen enkel doel worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Behalve voor de beperkte licenties zoals uiteengezet in gedeelte 6 hieronder of zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, mag noch de Inhoud noch enig deel van de Site worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, ingezien, gewijzigd of anderszins geëxploiteerd, in zijn geheel of gedeeltelijk, voor welke doeleinden dan ook, zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

6. Beperkte licenties; Gebruiksbeperkingen

Wij verlenen je een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Site. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je geen van de volgende zaken zult (proberen te) doen of een derde partij zal (proberen te) laten doen in verband met je gebruik van de Site:

  • frame of frametechnieken gebruiken om de Site of een deel ervan in te sluiten;
  • metatags, "verborgen tekst", robots, spiders, crawlers of andere hulpmiddelen, handmatig of geautomatiseerd, gebruiken om de Site, de Inhoud (met uitzondering van caching of voor zover nodig om de Site te bekijken) of de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen, scrapen, indexeren, minen, herpubliceren, herdistribueren, verzenden, verkopen, licentiëren of downloaden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of autorisatie;
  • gebruikmaken van de Site of enige andere Inhoud anders dan voor persoonlijk gebruik;
  • wijzigingen, reverse-engineering of het maken van afgeleide werken op basis van de Site of enige Inhoud;
  • je voordoen als een andere persoon of entiteit of je relatie met een persoon of entiteit onjuist voorstellen of anderszins een verkeerde voorstelling van zaken geven;
  • "stalken" of anderszins lastigvallen, met inbegrip van het aanzetten tot intimidatie van een andere persoon of entiteit, het in de val laten lopen van of schade toebrengen aan een derde partij, inclusief het op enigerlei wijze schaden van minderjarigen;
  • opzettelijk een toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving schenden;
  • het verzenden, uploaden, plaatsen, e-mailen, delen, distribueren, reproduceren of anderszins beschikbaar stellen van softwarevirussen, malware, programma's, codes, bestanden of ander materiaal dat bedoeld is om een deel van de Site te onderbreken, te verstoren, te wijzigen, te vernietigen of te beperken; en/of
  • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, verzoeken of promotiemateriaal, met inbegrip van kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" in te zetten of te maken.

Wij verlenen je tevens een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om een hyperlink naar de startpagina van de Site te maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die naar de Site linkt (i) mag linken naar elke willekeurige en/of alle Inhoud, maar mag deze niet repliceren; (ii) mag niet suggereren dat wij een dergelijke website of de diensten of producten ervan goedkeuren; (iii) mag geen verkeerde voorstelling geven van de relatie met ons; (iv) mag geen inhoud bevatten die kan worden opgevat als ongepast, obsceen, aanstootgevend, controversieel of illegaal of ongepast voor elke leeftijd (zoals naar eigen goeddunken door ons bepaald); (v) mag ons of onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins beledigende of aanstootgevende manier afschilderen, of ons in verband brengen met ongewenste producten, diensten of meningen; en/of (vi) mag niet linken naar een andere pagina van de Site dan de startpagina. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, verzoeken dat je een link naar de Site verwijdert, en na ontvangst van een dergelijk verzoek, dien je een dergelijke link onmiddellijk te verwijderen en te stoppen met het plaatsen van links, tenzij je apart en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van ons hebt gekregen om het linken te hervatten.

Elk ongeoorloofd gebruik door jou van de Site of van (een deel van) onze inhoud beëindigt automatisch de beperkte licenties zoals beschreven in dit gedeelte 6 zonder afbreuk te doen aan enig ander rechtsmiddel dat door de toepasselijke wetgeving of deze Algemene Voorwaarden wordt geboden.

7. Je verplichtingen en verantwoordelijkheden

Door de toegang tot of het gebruik van de Site of enige Inhoud, ga je ermee akkoord dat je je zult houden aan deze Algemene Voorwaarden en alle waarschuwingen of instructies op de Site. Je gaat ermee akkoord dat je bij het bezoeken of gebruiken van de Site of enige Inhoud, te goeder trouw zult handelen in overeenstemming met de wet en de gewoonte. Je mag geen enkele wijziging of aanpassing aanbrengen aan de Site of enige Inhoud of diensten die op deze Site kunnen verschijnen en je mag op geen enkele wijze afbreuk doen aan de integriteit of werking van de Site. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, als je nalatig of opzettelijk in gebreke blijft bij het nakomen van een van de verplichtingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn uiteengezet, ben je aansprakelijk voor alle verliezen en schade die dit kan veroorzaken voor ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers.

8. Je account

Met inachtneming van de hierboven beschreven leeftijdsbeperkingen kun je veel functies van de Site bekijken en gebruiken zonder je te registreren, waaronder het doen van aankopen, maar om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van sommige delen van de Site, moet je mogelijk een account bij ons aanmaken. Je bent verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van je account, gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot je computer. Als er sprake is geweest van ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord of account, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken en onderhouden van actuele, volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie op je account. Je gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid op je te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden met je toestemming of autorisatie onder je account, gebruikersnaam en/of wachtwoord of omdat je je account, gebruikersnaam en/of wachtwoord niet voldoende beveiligd hebt. Als je de Site bezoekt en gebruikt namens iemand anders, verklaar je dat je de bevoegdheid hebt om die persoon als verantwoordelijke te binden aan alle Algemene Voorwaarden die hierin worden verstrekt, en voor zover je die bevoegdheid niet hebt, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en de aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van de Site of Inhoud die voortvloeit uit een dergelijke toegang of gebruik. Je kunt je online account bij ons te allen tijde annuleren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om te weigeren diensten te verlenen en/of om accounts te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving als deze Algemene Voorwaarden worden geschonden of als wij naar eigen goeddunken besluiten dat het in ons belang is om dit te doen.

9. Links van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden, zelfs niet als deze gelinkt zijn aan of vanaf de Site. Links op de Site zijn alleen voor het gemak en vormen geen goedkeuring door ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen of partners van de inhoud, het product, de dienst of de leverancier waarnaar verwezen wordt. Je gebruik en de toegang tot deze websites van derden is voor je eigen risico. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij geven geen garantie voor het aanbod van de websites van derden of andere websites die gelinkt zijn aan of vanaf de Site, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun privacybeleid en algemene voorwaarden. Je dient het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de websites van derden die je bezoekt zorgvuldig door te nemen.

10. Speciale kenmerken, functies en evenementen

De Site kan bepaalde speciale functies en functionaliteit of evenementen (zoals prijsvragen, sweepstakes of andere aanbiedingen) aanbieden die (a) onderworpen kunnen zijn aan gebruiksvoorwaarden, regels en/of beleid in aanvulling op of in plaats van deze Algemene Voorwaarden; en (b) worden aangeboden door ons of door derden. In dat geval zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en als je ervoor kiest om gebruik te maken van deze aanbiedingen, ga je ermee akkoord dat je gebruik van deze aanbiedingen onderworpen zal zijn aan dergelijke aanvullende of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, regels en/of beleid.

11. Gebruikersinhoud

Het is ons beleid om ongevraagde suggesties en ideeën af te wijzen. Ongeacht ons beleid met betrekking tot ongevraagde suggesties en ideeën, en onder voorbehoud van de voorwaarden van ons privacybeleid geldt dat wanneer je suggesties, ideeën, vragen, feedback, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, persoonlijke informatie zoals je gebruikersnaam/schermnaam, plaatjes, afbeeldingen, video's, berichten of ander materiaal (“Gebruikersinhoud”) op de Site verzendt, uploadt, plaatst, e-mailt, deelt, verspreidt, reproduceert of op een andere manier beschikbaar stelt (inclusief via het “Contactformulier”), je volledig verantwoordelijk zult zijn voor dergelijke Gebruikersinhoud. Je verleent ons hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, overdraagbare en sublicentieerbare, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, in licentie te geven, in sublicentie te geven, aan te passen, te distribueren, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te reproduceren, te verzenden, te wijzigen, te bewerken en anderszins te exploiteren over de hele wereld en in alle media die nu bekend zijn of later ontwikkeld zullen worden, voor welk doel dan ook, inclusief zonder beperking, voor de ontwikkeling, productie, distributie en marketing van producten.

Je verklaart en garandeert dat je de rechten op je Gebruikersinhoud bezit of anderszins beheert. Je gaat ermee akkoord om je niet in te laten met, of anderen te helpen of aan te moedigen tot het verzenden, uploaden, plaatsen, e-mailen, delen, verspreiden, reproduceren of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikersinhoud (a) die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, aanstootgevend, inbreukmakend op de privacy van anderen, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend is; (b) waarover je niet het recht hebt om deze op grond van enige wet of contractuele of fiduciaire relatie beschikbaar te stellen; (c) waarvan je weet dat deze vals, frauduleus, onnauwkeurig of misleidend is; (d) waarvoor je door een derde partij een vergoeding of tegenprestatie hebt ontvangen; of (e) die inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of op andere eigendomsrechten van een partij.

Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van Gebruikersinhoud en, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen wij elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Gebruikersinhoud af. Wij beheren de Gebruikersinhoud die door jou of anderen op de Site is verzonden of geplaatst niet en garanderen daarom de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikersinhoud die door jou of anderen op de Site is verzonden of geplaatst niet. Je begrijpt dat je door gebruik te maken van de Site, blootgesteld kunt worden aan Gebruikersinhoud van anderen die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend voor je kunnen zijn. In geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige Gebruikersinhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in Gebruikersinhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die je lijdt als gevolg van het gebruik van enige Gebruikersinhoud die via de Site wordt verzonden, geüpload, geplaatst, gemaild of anderszins beschikbaar wordt gesteld.

Je erkent dat wij het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken te weigeren om Gebruikersinhoud te plaatsen of te verwijderen en wij behouden ons het recht voor om Gebruikersinhoud te wijzigen, aan te passen, in te korten of te verwijderen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden te beperken, hebben wij het recht om Gebruikersinhoud te verwijderen die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of anderszins aanstootgevend is en behouden wij ons het recht voor om diensten te weigeren en/of accounts zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen voor gebruikers die deze Algemene Voorwaarden schenden of inbreuk maken op de rechten van anderen.

Verwijdering van Gebruikersinhoud

Als je bepaalde openbare Gebruikersinhoud wilt verwijderen, zoals je waarderingen en beoordelingen, op de Site of in verband met onze mobiele applicaties, neem dan contact met ons op via e-mail en vermeld de volgende informatie in je verzoek tot verwijdering: voornaam, achternaam, gebruikersnaam/schermnaam (indien van toepassing), e-mailadres gekoppeld aan onze website en/of mobiele applicaties, je reden voor het verwijderen van de inzending en de datum (data) van de inzending(en) die je wilt verwijderen (als je deze beschikbaar hebt). We zijn mogelijk niet in staat om je verzoek tot verwijdering te verwerken als je niet in staat bent om dergelijke informatie aan ons te verstrekken. Het kan maximaal tien (10) werkdagen duren om je verzoek tot verwijdering te verwerken.

12. Kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als je van mening bent dat auteursrechtelijk beschermd materiaal is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, stuur dan een e-mail of een schriftelijke kennisgeving naar onze aangestelde functionaris voor kennisgevingen over inbreuk en geef het volgende door: (i) identificatie van het (de) auteursrechtelijk beschermde werk(en) waarvan je beweert dat ze geschonden zijn en bewijs dat je de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden; (ii) een beschrijving van het materiaal waarvan je beweert dat het inbreuk maakt en de locatie van dat materiaal op de Site; (iii) je adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Onze voor kennisgevingen voor claims van inbreuk op het auteursrecht aangestelde functionaris is Baker & McKenzie
Dominique Lechien, Esq.
Avenue Louise, 149
Brussel 1050
België
Tel: 011-32 2-639-3754
Fax: 011-322-639-3699
E-mail: dominique.lechien@bakernet.com

OPMERKING: De bovenstaande contactgegevens worden uitsluitend verstrekt om Smashbox te melden dat er mogelijk inbreuk is gemaakt op auteursrechtelijk beschermd materiaal. All other inquiries will not receive a response through this process and should be directed to our customer service group by email.

13. Uitsluiting van garanties; beperking van aansprakelijkheid

De site, de inhoud en de diensten worden gepresenteerd “zoals ze zijn”. Noch wij, noch onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers geven verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, in verband met deze Algemene Voorwaarden of de site of de inhoud daarvan.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord dat noch wij, noch onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers verantwoordelijk of aansprakelijkheid zullen zijn (op grond van contract of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins) onder welke omstandigheden dan ook voor (a) onderbrekingen van de bedrijfsvoering; (b) vertragingen of onderbrekingen van de toegang tot de site; (c) het niet of verkeerd leveren van gegevens, verlies, diefstal, beschadiging, vernietiging of andere wijziging; (d) verlies of schade als gevolg van het gebruik of de aanwezigheid van externe links op de site; (e) computervirussen, systeemstoringen of storingen die kunnen optreden in verband met je gebruik van de site, met inbegrip van hyperlinks naar of van websites van derden; (f) eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen in de inhoud; of (g) gebeurtenissen buiten onze redelijke macht. Wij geven geen verklaringen of garanties dat defecten of fouten zullen worden gecorrigeerd.

Verder zijn noch wij, noch onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers, voor zover toegestaan door de wetgeving, aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van gederfde winst) in verband met de site of je gebruik ervan en in geen geval zal onze maximale totale aansprakelijkheid meer bedragen dan honderd euro (€ 100,00) of het gelijkwaardige bedrag in lokale valuta.

Je gaat ermee akkoord dat geen enkele claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site of deze algemene voorwaarden door jou kan worden ingediend meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering met betrekking tot een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan. Als je een geschil met ons hebt of ontevreden bent over de site, is beëindiging van je gebruik van de site je enige remedie en wij hebben geen enkele andere verplichting, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens jou.

14. Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord om ons, onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten (de “Schadeloosgestelde partijen”) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor enig verlies, schade of kosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit een vordering, handeling of eis van derden als gevolg van (i) je gebruik van de Sites of de inhoud van de Site in strijd met enige wet, regel, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden, of (ii) enig onderdeel van je Gebruikersinhoud. Je gaat er ook mee akkoord om de Schadeloosgestelde partijen schadeloos te stellen voor verlies, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die het gevolg zijn van het gebruik van software robots, spiders, crawlers of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens, of enige andere handeling die je onderneemt en die een onredelijke belasting vormt op onze infrastructuur.

15. Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, geldigheid en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de dwingende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de klant. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land van de bevoegde rechtbank.

Volgens EU-verordening nr. 524/2013 betreffende online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen kun je, als je in de EU woont, naar eigen goeddunken geschillen doorverwijzen naar het online platform van de Europese Commissie, dat beschikbaar is op: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Bovendien heeft een klant uit de EU die een bestelling heeft geplaatst, het recht (maar niet de verplichting) om geschillen in verband met de verkoop van de producten kosteloos voor te leggen aan de volgende entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting:


Frankrijk

ANM
62, Rue Tiquetonne
PARIJS
Website: http://www.anm-mediation.com/
Telefoonnummer: 0142338103

Duitsland

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V. General Consumer Conciliation Body of the Centre for Conciliation
Straßburger Str. 8
Kehl, 77694
E-mailadres:mail@verbraucher-schlichter.de
Website:https://www.verbraucher-schlichter.de
Telefoonnummer: +49 7851 79579 40

Italië

RisolviOnline.com – Kamer van arbitrage in Milaan
Via Meravigli 7
Milaan, 20123
E-mailadres: risolvionline@mi.camcom.it
Website: http://www.risolvionline.com
Telefoonnummer: +39 02 85154522

Nederland

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
www.degeschillencommissie.nl
Telefoonnummer: 070 310 5310

 

16. Toestemming om berichten elektronisch te ontvangen door het plaatsen van berichten op de Site en via e-mail

Je stemt ermee in om alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie (gezamenlijk “Kennisgevingen”) waarnaar deze Algemene Voorwaarden verwijzen elektronisch van ons te ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot via e-mail en door het plaatsen van kennisgevingen op deze Site. Je gaat ermee akkoord dat alle Kennisgevingen die wij je elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. To withdraw your consent to receive Notices electronically, you must notify us of your withdrawal of such consent by emailing us and discontinue your use of this Site. In dat geval zullen alle rechten die je op grond van deze Algemene Voorwaarden zijn verleend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gedeelte 6 hiervan, automatisch worden beëindigd. Helaas kunnen we de voordelen van deze Site niet verstrekken aan gebruikers die niet kunnen instemmen met de elektronische ontvangst van Kennisgevingen.

Houd er rekening mee dat deze toestemming om Kennisgevingen te ontvangen volledig los staat van de keuze die je kunt maken met betrekking tot de ontvangst van marketingcommunicatie. Je opties met betrekking tot de ontvangst van marketingcommunicatie staan beschreven in ons privacybeleid.

17. Algemeen

Je erkent en gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons vormen met betrekking tot je gebruik van de Site, en dat ze alle eerdere voorstellen, overeenkomsten of andere communicaties vervangen en regelen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door de wijzigingen op de Site te plaatsen en je van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen op de Site. De ingangsdatum van de huidige versie van de Algemene Voorwaarden staat bovenaan deze pagina. Je voortgezette gebruik van de Site na deze datum vormt je instemming met alle gewijzigde Algemene Voorwaarden. Wij kunnen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, alle rechten die door deze Algemene Voorwaarden worden verleend, beëindigen. Je dient onmiddellijk te voldoen aan elke beëindiging of andere kennisgeving, inclusief, indien van toepassing, door ieder gebruik van de Site te staken. Wij behouden ons ook het recht voor om, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, op elk moment en van tijd tot tijd de Site (of een deel daarvan) tijdelijk of definitief te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden opgevat als het creëren van een agentschap, partnerschap of andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen ons. Indien wij nalaten de uitvoering van enige bepaling van deze voorwaarden te eisen, heeft dit geen invloed op ons volledige recht om een dergelijke uitvoering op enig later tijdstip te eisen, noch zal onze verklaring van afstand van een inbreuk op enige bepaling van deze voorwaarden worden opgevat of worden beschouwd als een verklaring van afstand van de bepaling zelf. In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar of ongeldig is onder enige toepasselijke wet of als gevolg van een arbitraal vonnis of rechterlijke beslissing, zal een dergelijke niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid deze Algemene Voorwaarden niet onafdwingbaar of ongeldig maken, maar deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover mogelijk, door de aanbestedende dienst worden gewijzigd om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, zoals weergegeven in de oorspronkelijke bepaling, zo volledig mogelijk weer te geven. De koppen in de Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en zullen niet worden gebruikt bij de interpretatie ervan.

If you have any questions regarding these Terms and Conditions, please email us.

 

Copyright © 2016 DJF ENTERPRISES. Alle wereldwijde rechten voorbehouden

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink